Mã CK Trần Sàn TC Dư mua Khớp lệnh Dư bán Tổng KL Mở cửa Cao nhất Thấp nhất NN mua NN bán NN Room
Giá 3 KL3 Giá 2 KL2 Giá 1 KL1 +/- +/-(%) Giá khớp KL khớp Giá 1 KL1 Giá 2 KL2 Giá 3 KL3
Đang xử lý yêu cầu...